Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich usług tworzenia / projektowania stron internetowych świadczonych przez Yuush Ltd na rzecz Klienta.

1. Warunki akceptacji

Nie jest konieczne, aby Klient podpisał akceptację niniejszych warunków w celu złożenia wniosku. Jeśli Klient zaakceptuje ofertę, uznaje się, że Klient zapoznał się z warunkami obowiązującymi w niniejszym dokumencie i zaakceptował przedstawione tu warunki w całości. Proszę uważnie przeczytaj niniejsze warunki. Jakikolwiek zakup lub korzystanie z naszych usług oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś nasze warunki.

2. Opłaty

Opłaty za usługi świadczone przez Yuush Ltd są określone w ofercie projektu, którą Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty są ważne przez 30 dni. Yuush Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany lub odmowy złożenia oferty po upływie 30 dni. O ile nie uzgodniono inaczej z Klientem, wszystkie usługi projektowania stron internetowych wymagają wpłaty zaliczki w wysokości dwudziestu pięciu (25) procent całkowitych kwotowań projektu, zanim prace zostaną dostarczone Klientowi do przeglądu. Ostateczne obciążenie salda w wysokości siedemdziesięciu pięciu (75) procent plus wszelkie dodatkowe opłaty są płatne na zakończenie projektu przed jego ostatecznym uruchomieniem. Akceptowana jest płatność za usługi wyłącznie w postaci przelewu bankowego. Dane bankowe zostaną udostępnione na fakturach.

3. Przegląd klienta

Yuush Ltd zapewni Klientowi możliwość zapoznania się z wyglądem i treścią strony internetowej w fazie projektowania i po zakończeniu tworzenia całej witryny. Po zakończeniu projektu takie materiały zostaną uznane za zaakceptowane i zatwierdzone, chyba że Klient powiadomi Yuush Ltd w inny sposób w ciągu dziesięciu (10) dni od daty udostępnienia materiałów Klientowi.

4. Czas realizacji i kontrola treści

Yuush Ltd zainstaluje i opublikuje lub dostarczy stronę internetową Klienta w terminie określonym we wniosku projektowym lub w terminie uzgodnionym z Klientem po otrzymaniu przez Yuush Ltd płatności początkowej, chyba że klient zażąda opóźnienia, a Yuush Ltd wyrazi na to zgodę. W zamian Klient wyraża zgodę na delegowanie pojedynczej osoby jako głównego kontaktu do pomocy Yuush Ltd w postępowaniu w sprawie prowizji w zadowalający i celowy sposób. Podczas prowadzenia projektu Yuush Ltd będzie wymagać od Klienta dostarczenia treści na stronę internetową: tekst, obrazy, filmy i pliki dźwiękowe, oraz inne w zależności od potrzeb.

5. Brak przekazania wymaganej zawartości strony internetowej:

Yuush Ltd to mała firma, aby zachować skuteczność musimy zapewnić, że zaprogramowane przez nas prace są wykonywane w zaplanowanym czasie. Czasami może być konieczne odrzucenie ofert na inne prace i zapytania, aby upewnić się, że prowadzone już prace zostaną ukończone w ustalonym czasie. Dlatego prosimy o wcześniejsze podanie wszystkich wymaganych informacji. W każdej sytuacji, w której nie można dokonać postępu za pomocą witryny internetowej, ponieważ nie otrzymaliśmy wymaganych informacji w uzgodnionych ramach czasowych, w związku z czym jesteśmy opóźnieni, zastrzegamy sobie prawo do nałożenia dodatkowej opłaty w wysokości do 25%. Jeśli realizowany projekt obejmuje prace przy Search Engine Optimization, zapotrzebowaniem będzie dostarczenie treści tekstowych dla projektowanej witryny z wyprzedzeniem, aby prace nad SEO można było zaplanować i skutecznie wykonać. Jeśli Klient zgodzi się dostarczyć nam wymaganych informacji, a następnie nie przekaże ich w ciągu jednego tygodnia od rozpoczęcia projektu, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia projektu, a pozostała kwota staje się natychmiast płatna. Poprzez ten zapis należy rozumieć, że należy spełnić wszystkie powyższe warunki, aby rozpocząć projekt (nie rozpoczniemy projektu dopóki Klient nie będzie na to w pełni gotowy).

6. Zapłata

Faktury będą dostarczane przez Yuush Ltd po zakończeniu projektu, ale przed opublikowaniem strony internetowej. Faktury są zazwyczaj wysyłane pocztą elektroniczną; Klient może jednak wybrać otrzymywanie faktur papierowych. Faktury są należne po ich otrzymaniu. Konta, które pozostaną niezapłacone trzydzieści (30) dni po dacie wystawienia faktury, będą podlegały opłacie serwisowej w wysokości wyższej niż półtora procent (1,5%) lub 150 zł miesięcznie od całkowitej należnej kwoty.

7. Dodatkowe wydatki

Klient zgadza się zwrócić Yuush Ltd wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do ukończenia prac. Przykładem może być zakup specjalnych czcionek, fotografii, modułów itp. Decyzja o konieczności zakupu w/w zasobów każdorazowo będzie ustalana z Klientem.

8. Przeglądarki internetowe

Yuush Ltd dokłada wszelkich starań, aby strony internetowe były projektowane tak, aby były oglądane przez większość odwiedzających. Strony internetowe są zaprojektowane do pracy z najpopularniejszymi przeglądarkami (np. Firefox, Edge, Google Chrome itp.), których procentowy udział w rynku jest większy niż trzy (3) procent według Gemius Ranking (http://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/). Klient zgadza się, że Yuush Ltd nie może zagwarantować prawidłowej funkcjonalności całego oprogramowania przeglądarki w różnych systemach operacyjnych. Yuush Ltd nie może przyjąć odpowiedzialności za strony internetowe, które nie są wyświetlane w nowych wersjach przeglądarek udostępnionych po zaprojektowaniu i przekazaniu Klientowi. W związku z tym Yuush Ltd zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za prace związane ze zmianą projektu strony internetowej lub kodu strony internetowej, aby działał ze zaktualizowanym oprogramowaniem przeglądarki.

9. „Domyślne” konta

Niezapłacone konta trzydzieści (30) dni od daty wystawienia faktury zostaną uznane za „domyślne”. Jeśli Klient przechowuje jakiekolwiek informacje lub pliki w przestrzeni internetowej Yuush Ltd, Yuush Ltd według własnego uznania usunie wszystkie takie materiały ze swojej przestrzeni internetowej. Yuush Ltd nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną usunięciem usługi. Usunięcie takich materiałów nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wszelkich zaległych opłat oszacowanych na koncie Klienta. Czeki zwrócone z powodu niewystarczających środków zostaną ocenione jako opłata zwrotna w wysokości 100 zł, a konto Klienta zostanie natychmiast uznane za domyślne do momentu otrzymania pełnej płatności. Klienci posiadający konta domyślne zgadzają się zapłacić Yuush Ltd uzasadnione wydatki, w tym opłaty prawne i koszty odbioru przez agencje zewnętrzne, poniesione przez Yuush Ltd w celu egzekwowania niniejszych Warunków.

10. Zakończenie współpracy

Odstąpienie od świadczenia usług przez Klienta wymaga pisemnego zawiadomienia i będzie skuteczne z chwilą otrzymania takiego powiadomienia. Żądania e-mailowe lub telefoniczne dotyczące zakończenia świadczenia usług nie będą honorowane, dopóki nie zostaną potwierdzone na piśmie. Klientowi zostanie wystawiona faktura za wykonanie prac projektowych do dnia pierwszego powiadomienia o anulowaniu płatności w całości w ciągu trzydziestu (30) dni.

11. Odszkodowanie

Wszystkie usługi Yuush Ltd mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Klient zgadza się zabezpieczyć i zabezpieczyć Yuush Ltd przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z korzystania z naszej usługi, które szkodzą Klientowi lub jakiejkolwiek innej stronie.

12. Prawo autorskie

Klient zachowuje prawa autorskie do danych, plików i logo graficznych dostarczonych przez Klienta i udziela Yuush Ltd prawa do publikowania i wykorzystywania takich materiałów. Klient musi uzyskać zgodę i prawa do korzystania z wszelkich informacji lub plików, które są chronione prawem autorskim przez stronę trzecią. Klient jest ponadto odpowiedzialny za udzielenie Yuush Ltd zezwolenia i praw do korzystania z niego oraz zgadza się zabezpieczyć i zachować nieszkodliwe Yuush Ltd od wszelkich roszczeń wynikających z zaniedbania lub niemożności uzyskania przez Klienta odpowiednich praw autorskich. Umowa na projektowanie stron internetowych i będzie uważana za gwarancję Klienta na Yuush Ltd, że wszystkie takie zezwolenia i uprawnienia zostały uzyskane. Można zażądać dowodu zezwolenia i upoważnienia.

13. Standardowa dostawa mediów

O ile nie określono inaczej w ofercie, niniejsza Umowa zakłada, że każdy tekst zostanie dostarczony przez Klienta w formacie elektronicznym (pliki tekstowe ASCII dostarczane na dyskietce lub za pośrednictwem poczty e-mail lub FTP) oraz że wszystkie fotografie i inne grafiki zostaną dostarczone fizycznie w wysokiej jakości druku nadającym się do skanowania lub elektronicznie w formacie .gif, .jpeg, .png lub .tiff. Chociaż Yuush Ltd podejmie wszelkie rozsądne próby zwrotu Klientowi wszelkich obrazów lub materiałów drukowanych dostarczonych do wykorzystania w celu stworzenia strony internetowej Klienta, nie można zagwarantować takiego zwrotu.

14. Kredyt projektowy

Link do Yuush Ltd pojawi się w małym formacie lub w małej grafice na dole strony internetowej Klienta. Jeśli używana jest grafika, zostanie ona zaprojektowana tak, aby pasowała do ogólnego projektu witryny. Jeśli klient zażąda usunięcia kredytu projektowego, zostanie naliczona opłata nominalna w wysokości dziesięć (10) procent całkowitych opłat za rozwój. Gdy łączne koszty rozwoju są niższe niż 5000 zł, zostanie zastosowana stała opłata w wysokości 500 zł. Klient zgadza się również, że strona internetowa opracowana dla Klienta może być prezentowana w portfolio Yuush Ltd.

15. Wymagania dotyczące dostępu

Jeśli witryna klienta ma być zainstalowana na serwerze innej firmy, Yuush Ltd musi mieć tymczasowy dostęp do odczytu / zapisu do katalogów pamięci klienta, które muszą być dostępne za pośrednictwem FTP. W zależności od specyfiki projektu inne zasoby mogą również wymagać skonfigurowania na serwerze.

16. Zmiany po opublikowaniu

Yuush Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany spowodowane przez stronę trzecią na stronach Klienta po ich zainstalowaniu (opublikowaniu). Takie zmiany obejmują między innymi uzupełnienia, modyfikacje lub usunięcia.

17. Nazwy domen

Yuush Ltd może kupować nazwy domen w imieniu Klienta. Płatność i odnowienie tych nazw domen leży w gestii Klienta. Utrata, anulowanie lub w inny sposób domena spowodowana nieterminową lub opóźnioną płatnością nie należy do Yuush Ltd. Klient powinien prowadzić rejestr terminów płatności, aby upewnić się, że płatność została otrzymana w odpowiednim czasie.

18. Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki zastępują wszystkie poprzednie oświadczenia, porozumienia lub umowy. Podpis Klienta poniżej lub uiszczenie opłaty z góry stanowi zgodę i akceptację niniejszych Warunków. Płatność online to akceptacja naszych warunków.

19. Zarządzanie mediami społecznościowymi

Marketing i zarządzanie w mediach społecznościowych definiuje się jako pomoc klientowi w promowaniu jego produktów lub usług za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych. Yuush Ltd będzie honorować komponenty wybranego przez Klienta pakietu mediów społecznościowych, pod warunkiem, że zostanie podpisana umowa na co najmniej 3-miesięczną współpracę w tym zakresie, a miesięczne płatności będą otrzymywane z góry.

20. Prawo polskie

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

21. Odpowiedzialność

Yuush Ltd niniejszym wyklucza siebie, swoich pracowników i / lub agentów z wszelkiej odpowiedzialności z:
  • Strata lub uszkodzenie spowodowane jakąkolwiek niedokładnością;
  • Utrata lub uszkodzenie spowodowane zaniechaniem;
  • Utrata lub uszkodzenie spowodowane przez opóźnienie lub błąd, czy to w wyniku zaniedbania lub innej przyczyny podczas tworzenia strony internetowej;
  • Utrata lub uszkodzenie grafiki / zdjęć klientów dostarczonych na stronę. Nieistotne, czy strata lub szkoda wynikają z zaniedbania lub w inny sposób.
Cała odpowiedzialność Yuush Ltd wobec Klienta w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub naruszeniem niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy wynika ona z zaniedbania, jest ograniczona do opłat zapłaconych za Usługi na mocy niniejszej Umowy, w odniesieniu do których powstało naruszenie .

22. Rozdzielność

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną nienaruszone, a Umowa nie będzie z tego powodu nieważna. Takie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione wzajemnie akceptowalnym ważnym, prawnym i wykonalnym postanowieniem, które jest najbliższe intencji stron leżących u podstaw nieważności